TcV Najaarsnieuwsbrief
 
Image item
 
Een winterakkoord
 
Deze herfst wordt gekenmerkt door absurd hoge temperaturen. 
Een nieuw teken dat klimaatverandering op een onheilspellende manier doorzet. Intussen maakt de landbouw zich op voor een nationaal landbouwakkoord. Het akkoord moet wat ons betreft leiden tot een alomvattende lange termijnvisie op de toekomst van de landbouw – en zeker ook van voeding – in de deltametropool die Nederland in feite is. Met een bijbehorende agenda die alle betrokkenen houvast en vertrouwen geeft. 

TcV heeft met haar 10-puntenplan voor de eiwittransitie, met de rapporten Toekomst zoekt Boer en Regie op Ruimte en met voorstellen voor andere financiële en fiscale systeemprikkels, al veel suggesties gedaan voor belangrijke onderdelen voor een dergelijk akkoord. 

De komende winter is een prima periode om het akkoord tot stand te brengen. In het voorjaar van 2023 moet het er zijn. Laten we de strijdbijlen begraven en voortvarend aan de slag gaan. Er is geen tijd te verliezen. 
 
In deze nieuwsbrief lees je de laatste transitieversnellende updates. Veel leesplezier! 
 
Hartelijke groeten, kernteam Transitiecoalitie Voedsel
 

 
 
Louis Bolk Instituut en TcV slaan de handen ineen voor een gezonde bodem
  
De bodem waarin ons voedsel wordt verbouwd heeft een belangrijke invloed op onze eigen gezondheid. De relatie tussen een gezonde bodem, gezonde gewassen en gezonde mensen wordt echter nog niet breed erkend. Het Louis Bolk Instituut en de Transitiecoalitie Voedsel slaan daarom de handen ineen. 
 
Met steun van het ministerie van LNV, Triodos Foundation en de IONA Stichting is een project gestart dat zich richt op drie belangrijke actoren: de consumenten, de boeren en de wetenschap. Doel van het project is om een flinke stap verder te komen met een nieuwe en integrale benadering van de relatie tussen de bodem, de gewassen en de effecten van de hieruit voortkomende producten op humane gezondheid: een nieuw narratief.
Hoe verder met rapport Remkes?
 
Vorige week vergaderde de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport Remkes. Het is van het grootste belang dat nu snel wordt gewerkt aan een breed gedragen visie op de toekomst van de landbouw. 
 
Uit het debat blijkt dat de nieuwe minister van LNV hiervoor een te beperkte insteek lijkt te kiezen. Zijn opmerkingen duiden erop dat hij aan een landbouwakkoord wil gaan werken waarin de focus eenzijdig ligt op de rol en instemming van de boeren. Wij vrezen dat hierdoor de consumptie van voedsel en de rol en betrokkenheid van andere actoren bij het landelijk gebied te weinig aan bod komen. Dat zou een kapitale vergissing zijn. Immers, de toekomst van de landbouw is onlosmakelijk verbonden met het gedrag en de keuzes van consumenten en de rol van ketenspelers zoals industrie, cateraars, horeca en supermarkten.
 
Klik op de link hieronder voor het complete artikel en bekijk onze eerdere reactie op het standpunt van het kabinet naar aanleiding van het rapport Remkes.

 
TcV steunt Groenboerenplan
 
Onder de vlag van het Groenboerenplan werken sinds kort diverse donkergroene boerenorganisaties samen om bij te dragen aan perspectief voor de boer in Nederland. Op 6 juli werd het Groenboerenplan aangeboden aan Henk Staghouwer, voormalig minister van LNV en Christianne van der Wal-Zeggelink, Minister voor Natuur en Stikstof. Het plan bevat 10 punten waarmee de omslag naar duurzame landbouw kan worden versneld. 
 
De Transitiecoalitie Voedsel ondersteunt dit initiatief en is ook betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen in een strategische agenda voor de toekomst.
Ontbrekende logo’s gezocht!
 
Samen kom je verder, daar zijn wij van overtuigd! Om de landbouw- en voedseltransitie te versnellen bundelt en versterkt TcV krachten van koplopers en pioniers. 

Op onze website laten we daarom graag zien wie zich bij ons hebben aangesloten. 

Ben jij lid, vriend of partner van TcV en ontbreekt jouw logo nog op onze website? 

Stuur je logo dan in png of jpg naar info@transitiecoalitievoedsel.nl.
 

 
Even voorstellen…
 
TcV heet welkom: Arja Kapitein
 
Sinds oktober 2022 is Arja Kapitein programmamanager landbouw bij TcV. Afgelopen jaren is Arja als statenlid in Noord-Holland woordvoerder landbouw geweest. De rode draad in haar professionele werk is veranderingen voorbereiden en realiseren. Na haar studie bij de WUR heeft Arja gewerkt bij o.a. Stegeman, Albert Heijn en Capgemini. Nu voert ze opdrachten uit namens Arja Kapitein Advies.
 
Binnen het domein duurzame landbouw van TcV is Arja o.a. actief op de thema's ‘Boerenperspectief’ en ‘Bijmenging’. Zo maakt zij een plan om in 2023 ‘Boerenperspectief’ op te nemen in de nieuw af te sluiten provinciale coalitieakkoorden. Daarnaast verkent ze het voorstel om duurzame grondstoffen tegen een voor boeren kostendekkende prijs verplicht te gaan bijmengen in de hoofdstroom van voedsel. 
 
Wij zijn enorm blij met Arja's komst en heten haar bij deze welkom bij TcV! 

Kennismaken? 
Stuur een mail naar arja@transitiecoalitievoedsel.nl
TcV heet welkom: Marco Swart
 
Sinds juni 2022 is Marco Swart programmamanager eiwittransitie bij TcV. Intrinsiek gemotiveerd werkt hij al langer dan 10 jaar aan het versnellen van de voedseltransitie. 
 
“Ik lever graag een substantiële bijdrage aan een gezonde toekomst voor de planeet en haar bewoners. Ik draag de natuur een zeer warm hart toe, want ik begrijp en besef dat wij niet zonder kunnen. Daarin is een verschuiving in de manier waarop wij voedsel produceren en consumeren van essentieel belang. We kunnen gezamenlijk op de grotere opgaven op korte en lange termijn enorme positieve invloed hebben. Graag ben ik daarom effectief bezig in deze noodzakelijke voedseltransitie maar ook in mijn eigen moestuin.”
 
Binnen het domein eiwittransitie van TcV is Marco o.a. actief op de actieagenda's productie- en consumptiezijde van het 
Plant the Future NL programma. 
 
Wij zijn enorm blij met Marco's komst en heten hem welkom bij TcV! 
 
Kennismaken?
Stuur een mail naar marco@transitiecoalitievoedsel.nl

 
Boerenperspectief
 
Image item
 
In maart 2023 zijn er provinciale statenverkiezingen. De toekomst van het landelijk gebied en de landbouw zal dan een belangrijk onderwerp zijn. Bij deze verkiezingen wil TcV het onderwerp steun aan boeren op een zodanige manier agenderen dat dit ook terug komt in de coalitieakkoorden die na de verkiezingen worden gesloten. In het bijzonder gaat het dan om beleid en middelen om boeren – individueel en groepsgewijs – te ondersteunen bij de ingrijpende beslissingen die ze in hun gezinnen en met hun bedrijven moeten nemen. De werkgroep Boerenperspectief werkt hiervoor een plan uit. Lees hier verder 
 

 
Van agenderen naar concrete maatregelen
 
Dit jaar presenteerde de Transitiecoalitie Voedsel een 10-puntenplan om de eiwittransitie te versnellen. In navolging op het rapport met de titel ‘Plantaardig het Nieuwe Normaal’ komen we met:
  • concrete voorstellen
  • leveren we input voor het begrotingsdebat van LNV dit najaar
  • en voeren we gesprekken met politici en ambtenaren. 
Lees hier meer over de 5 punten uit het tienpuntenplan waar we nu vooral op inzetten.
Breed draagvlak bij politiek én bedrijfsleven wordt benadrukt tijdens 2de Plant the Future diner 

Het tweede Plant The Future diner, hét stakeholdersdiner met als onderwerp de eiwittransitie, was een groot succes. Tijdens het diner onderstreepte de nieuwe LNV minister Adema zich te willen inzetten voor de kabinetsdoelstelling rond ons eetpatroon, namelijk een 50/50 verhouding plantaardige/dierlijke eiwitten. Ook vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans benadrukte tijdens 
deze avond de belangrijke rol van de voedselomgeving – de voedselaanbieders dus - in de eiwittransitie. 
Bekijk de terugblik op onze website. 
 

 
Strategie eiwittransitie 2023
 
Om op koers te blijven met onze missie naar een 40/60 verhouding dierlijk/plantaardig zetten we in 2023 nieuwe stappen op basis van de transitie-analyse eiwittransitie. 
Zo stellen we in het voorjaar van 2023, met input van de verschillende systeemspelers, actieagenda’s op voor de productie- en de consumptiezijde. Hierin doen we voorstellen hoe de toekomst van zowel productie als consumptie er voor de verschillende sectoren uit zou moeten zien. 
 
Hoe ziet ‘een nieuwe verhouding’ eruit voor horeca? Voor supermarkten? 
Voor de verwerkende industrie? 
Dat bespreken we samen met de betreffende sectoren. 

De totstandkoming van de actie-agenda’s gebeurt in samenwerking met NewForesight. 
Word lid en steun het werk van TcV

Het voedselsysteem moet gezonder, duurzamer en eerlijker en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Onze ambitie is een gezond leven op een gezonde planeet, voor iedereen. We streven naar nieuwe spelregels voor een landbouw- en voedselsysteem waarin ecologische, ethische, sociale en duurzaam economische waarden in balans zijn. 

Dagelijks zetten wij ons in voor het versnellen van de transitie. Dit doen we o.a. door gesprekken te voeren binnen het netwerk, we beïnvloeden politiek en overheden, we initiëren oproepen zoals Regie op Ruimte of Plantaardig het Nieuwe Normaal, we organiseren projecten met bedrijven en nog veel meer. 

Ondersteun jij onze missie en ons werk? Sluit je dan vandaag nog aan bij de Transitiecoalitie Voedsel om samen impact te maken.

 
Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is een coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. Door krachten te bundelen werken we aan een toekomstigbestendig landbouw- en voedselsysteem. TcV wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van Stichting DOEN. 
LinkedIn
Twitter