Image item
 

Bouwstenen voor provinciale politici 
ten behoeve van een toekomstbestendige landbouw
 
Op 22 februari 2023 organiseerde de Transitiecoalitie Voedsel een bijeenkomst met haar leden en relaties en een ruime vertegenwoordiging van provinciale politieke partijen over de transitie in de landbouw. De bijeenkomst is gestart met interviews met boeren met ervaringen met gebiedsprocessen en boeren die hebben nagedacht over hoe boeren het beste begeleid kunnen worden. Vervolgens is uitgebreid met elkaar gediscussieerd over het thema “Boer en provincie samen aan het roer. Of toch niet?”
 
Het resultaat van deze discussies heeft de Transitiecoalitie Voedsel samengevat in de volgende aanbevelingen in de vorm van bouwstenen voor de provinciale politiek:
 
 

1. Heldere inhoudelijke visie nodig op de toekomst 
van de landbouw en het landelijk gebied
Een heldere inhoudelijke visie op de toekomst van de landbouw en het landelijk gebied is noodzakelijk om de transitie naar een toekomstbestendige landbouw met succes te laten verlopen. Hierbij gaat het niet om een stip op de horizon, maar om de horizon zelf, een visie waarin veel bedrijfsmodellen passen. Vooral het rijk is hier aan zet.
 

2. Omarm “bodem en water is leidend”
 
Begin in de regio door in ieder geval het uitgangspunt: “bodem en water leidend” te omarmen. De keuze voor dit uitgangspunt betekent dat gebiedsprocessen nodig zijn om tot breed gedragen keuzes te komen.
 

3. Bouw voort op wat er is aan gebiedsstructuren
 • Vaak is er al een lange historie van samenwerking in gebieden; erken en benut die
 • Ondersteun aanwezige energie en creativiteit onder boeren en andere gebiedspartijen en geef partijen van onderop ruimte en mandaat om plannen te maken om gebiedsdoelen te bereiken
 • Besef als provincie dat het vertrouwen van boeren in de overheid zeer laag is. Zorg daarom vooral dat door boeren vertrouwde netwerken, organisaties en adviseurs de boeren kunnen ondersteunen. De overheid moet dit soort partijen faciliteren en ondersteunen en zeer terughoudend zijn dit werk zelf te doen.

4. Pak het integraal en samen aan
 • Focus niet op strijd met boeren, maar vooral op het aanbod van boeren die stappen willen zetten. En trek samen op: probleem- en oplossingsgericht
 • Het gaat om een mindset om samen tot oplossingen te komen
 • Voor boeren is het belangrijk dat de provincie met ‘1 mond’ spreekt. Provinciale ambtenaren van verschillende afdelingen zouden elkaar niet tegen mogen spreken om verwarring in het veld te voorkomen
 • Ondersteun TBO’s en boeren om beter met elkaar samen te kunnen werken. Ze hebben verschillende belangen en een derde partij als de provincie kan helpen samen oplossingen te vinden
 • Accepteer dat er ook wel eens wat mis zal gaan

5. Steun het ‘Boerenperspectief-initiatief’ om geen 
enkele boer alleen te laten staan door:
 • Onafhankelijke en langjarige procesbegeleiding per boer mogelijk te maken
 • De inrichting van regionale knooppunten mogelijk te maken om de boer te steunen zichzelf indringende vragen te stellen en daarvoor ook het erf af te komen voor inspiratie van andere boeren en experts
 • Te zorgen voor het collectief ontwikkelen van competenties die nodig zijn bij de nieuwe manieren van boeren die worden gevraagd

 
6. Vul de steun in met maatwerk, maar zorg in ieder geval 
voor meerjarige en veilige (= onafhankelijke) steun, 
waarbij de boer “zelf aan het roer” staat
 

 
7. Neem minimaal in de nog te maken provinciale coalitieakkoorden het volgende punt op: “aandacht 
voor de mens achter de boer”
 

 
Essentie Boerenperspectief initiatief
Onafhankelijke en langjarige begeleiding van boeren bij de ingrijpende beslissingen die zij over de toekomst van hun bedrijf en bedrijfsmodel moeten nemen. Dat zijn eerst en vooral sociaal psychologische processen en vervolgens meer bedrijfsmatige vraagstukken. Het gaat erom dat de mens centraal staat en dat de boer zich gesteund weet door personen/partijen die deskundig en onafhankelijk naast hem kunnen staan. Voor meer informatie: m.vreriks@vkon.nl of arja@transitiecoalitievoedsel.nl
 

 
 
LinkedIn
Twitter